SPOLEK AUTORIZOVANÝCH
PRODEJCŮ A OPRAVCŮ AUTOMOBILŮ ZNAČKY ŠKODA ČR

Tel: 720 042 338
Email: info@spocr.cz
Flexible Design

Slide Title 1

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Maecenas pulvinar nibh purus, eget convallis erat efficitur eget.

Read More

Slide Title 2

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Maecenas pulvinar nibh purus, eget convallis erat efficitur eget.

Read More

Flexible Design

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Maecenas pulvinar nibh purus, eget convallis erat efficitur eget.

Read More

Newsletter

NEWSLETTER

Zpráva o činnosti SPOLKU AUTORIZOVANÝCH PRODEJCŮ A OPRAVCŮ

AUTOMOBILŮ ZNAČKY ŠKODA ČR (dále jenom SPOČR),

IČ: 22736573

ZA OBDOBÍ ČERVENEC AŽ PROSINEC 2018

Tato zpráva je souhrnem a připomenutím nejdůležitějších událostí a jednání, na kterých se SPOČR ve druhé polovině roku 2018 podílel a kterých se zúčastnil. O těchto událostech a jednáních byli členové SPOČR vždy aktuálně informováni v mailové komunikaci či osobně, jsou rovněž dostupné pod heslem na webových stránkách www.spocr.cz v uzavřené části pouze pro členy.

Problematika STK a SME

SPOČR pokračoval v podpoře možnosti provádět STK a SME v rámci činnosti autorizovaných autoservisů. Dne 4.7.2018 oslovil dopisem všechny senátorské kluby Senátu parlamentu ČR s žádostí o jejich podporu při prosazování tohoto názoru.

Jednání se ŠKODA AUTO o návrhu Smlouvy o zpracování osobních údajů (GDPR)

SPOČR pokračoval v jednáních z prvního pololetí. Dne 29.8.2018 byl členům SPOČR rozeslán  s právníkem konzultovaný návrh Smlouvy o zpracování osobních údajů s doporučením takto připravenou Smlouvu podepsat a zaslat na ŠA. Část členů SPOČR tohoto využila. Poté od ŠA obdrželi 11.9.2018 odpověď, kde ŠA akceptovala dvě důležité změny – v bodě 3.1. Limitace účelů a bodě 9.3. Odpovědnost. SPOČR následně po podepsání nové smluvní dokumentace vydal členům doporučení podepsat i tuto navrhovanou Smlouvu o zpracování osobních údajů (GDPR).

 Jednání se ŠKODA AUTO o návrhu nové smluvní dokumentace (Obchodní smlouva, Servisní smlouva, atd.)

Aktivity SPOČR ve vztahu k nové smluvní dokumentaci pokračovaly po zveřejnění návrhů NDS na B2B portále, které se uskutečnilo 18.7.2018. Zároveň se zveřejněním těchto návrhů nové smluvní dokumentace byly na portále vypsány 4 termíny k jednání (1.8., 15.8., 21.8. a 4.9.2018) s tím, že k finálnímu podepsání nových smluv má dojít do 30.9.2018.

SPOČR hned následujícího dne zaslal na ŠA oficiální žádost o prodloužení tohoto termínu, především z toho důvodu, že k vydání návrhů nové smluvní dokumentace došlo v období letních dovolenkových měsíců. SPOČR rovněž předložil návrh naplánovat v září 2018 tři jednání k NDS (po cca 8 hodinách) mezi SPOČR a ŠA. Toto bylo ze strany ŠA zamítnuto.

SPOČR si nechal od svých členů podepsat plné moci, opravňující představenstvo jednat jejich jménem o nové smluvní dokumentaci.

4.9.2018 jednání k NDS – projednány připomínky k větší části návrhu Obchodní smlouvy

12.9.2018 jednání k NDS – projednány připomínky ke zbytku návrhu Obchodní smlouvy, dále k návrhu Servisní smlouvy a k návrhu Smlouvy o digitálních produktech a službách

8.10.2018 jednání k NDS – projednány připomínky k návrhu Směrnic pro rok 2019

Zástupci ŠA odmítli požadavek SPOČR na pokračování v jednáních, dne 12.10.2018 vydali stanovisko ŠA k obdrženým připomínkám nové smluvní dokumentace včetně zapracovaných změn. Byl rovněž posunut termín podepsání smluvní dokumentace na 31.10.2018. Došlo k dílčím úpravám smluvní dokumentace (např. zrušení provázanosti Smlouvy o digitálních produktech a službách na ostatní smlouvy, atd.), ale z pohledu členů SPOČR nebyly dostatečné.

18.10.2018 rozhodla Valná hromada SPOČR o odeslání dopisu na představenstvo ŠKODA AUTO a.s. – konkrétně k rukám p. Bernharda Maiera a p. Alaina Faveye – s žádostí o přehodnocení některých ustanovení nové smluvní dokumentace a pokračování v jednání. Tento dopis byl odeslán 19.10.2018.

Odpověď na tento dopis SPOČR obdržel dne 25.10.2018. Bylo v ní konstatováno, že kompetence za jednání nad novou smluvní dokumentací jsou plně v rukou týmu pod vedením Ing. Luboše Vlčka podporovaného JUDr. Davidem Kavanem. Právě jimi podepsaný dopis obdržel SPOČR dne 26.10.2018. Tento dopis byl poděkováním SPOČRu za spolupráci při tvorbě NDS a zároveň vysvětlením, proč některé z pohledu SPOČR kontroverzní ustanovení a pasáže navrhovaných smluv a směrnic musí zůstat z pohledu ŠA v původní podobě.

Tímto byla jednání k nové smluvní dokumentaci ukončena a většina členů SPOČR takto pozměněné návrhy Smluv podepsala.

SPOČR děkuje všem členům, kteří se aktivně podíleli na průběhu výše uvedených jednání svými podněty a připomínkami. Rovněž patří dík celé řadě dealerů, kteří nejsou členy SPOČR, ale jeho jednání podpořili a sami se na něm svými návrhy podíleli. V letošním roce bude SPOČR nadále podporovat své členy, pokusí se svou činnost více zaměřit a rozšířit na další dodavatele zboží či služeb. Samozřejmě trvale platí pravidlo, že Vaše nápady, vize a náměty jsou vítány.

Představenstvo SPOČR

 

 

 Zpráva o činnosti SPOLKU AUTORIZOVANÝCH PRODEJCŮ A OPRAVCŮ

AUTOMOBILŮ ZNAČKY ŠKODA ČR (dále jenom SPOČR),

IČ: 22736573

ZA OBDOBÍ LEDEN AŽ ČERVEN 2018

Tato zpráva je souhrnem a připomenutím nejdůležitějších událostí a jednání, na kterých se SPOČR v první polovině roku 2018 podílel a kterých se zúčastnil. Obsahuje rovněž jejich stručný popis. O těchto událostech a jednáních byli členové SPOČR vždy aktuálně informováni v mailové komunikaci či osobně, jsou rovněž dostupné pod heslem na webových stránkách www.spocr.cz v uzavřené části pouze pro členy.

Jednání se ŠkoFIN s.r.o.

Již na konci roku 2017 (20.12.) byl na ŠkoFIN s.r.o. zaslán k rukám jednatele p. Joachima Ewalda dopis ve kterém SPOČR vyjádřil nespokojenost s procesem uzavírání „DOHODY O SPOLUPRÁCI PŘI UZAVÍRÁNÍ SMLUV O OPERATIVNÍM LEASINGU PROSTŘEDNICTVÍM ONLINE PLATFORMY“, jakož i s jejím obsahem z hlediska samotných principů a konstrukce parametrů. Tento dopis byl zaslán v kopii i na ŠKODA AUTO. Posléze došlo dne 25.1.2018 k oboustrannému jednání mezi zástupci SPOČR a ŠkoFIN, kde byly řešeny otázky – OPL Online, Změna parametrů financování, Segmentace koncernových obchodníků a návrh SPOČR na pravidelné valorizace hodinových sazeb za provedené servisní práce v rámci produktů ŠPS, ŠBS.

I těmito jednáními bylo dosaženo řady změn, např. následných úprav parametrů v Škoda ONLINE, změny v HEF ŠA a HEF POČR v parametrech financování, ale i přehodnocení parametrů v kritériích segmentace. Dále se zástupci obou stran dohodli na dalším pokračování schůzek, a to v trojstranném složení za přizvání zástupců ŠKODA AUTO. Tento postup byl následně (email z 22.2.) zástupci ŠkoFIN změněn, dle jejich vyjádření bude dostačující jejich účast na následujících strategických jednáních mezi ŠKODA AUTO a obchodníky.

GDPR

SPOČR již v druhé polovině roku 2017 upozorňoval na důležitost tohoto tématu a nutnost jeho řešení v provázanosti na spolupráci se ŠKODA AUTO. I na valné hromadě SPOČR v prosinci 2017 se o této problematice diskutovalo, kromě jiného p. Vlček (ŠA) uvedl, že otázky GDPR musí řešit především každý podnikatelský subjekt sám za sebe.

SPOČR tedy pro své členy již na schůzce z 25.1.2018 poptal zástupce advokátní kanceláře ARROWS na zpracování příslušné dokumentace. Tato byla při vzájemné spolupráci členů představenstva, ale i některých řadových členů, v několika kolech vytvořena a jako finální distribuována členům SPOČR k využití dne 11.5.2018. Jednalo se o vzorové provedení devíti dokumentů (Interní směrnice, Poučení statut.orgánu, Poučení zaměstnance, atd.).

 Problematika STK a SME

SPOČR, v návaznosti na předchozí osobní jednání na Ministerstvu dopravy, oslovil osobním dopisem ze dne 24.4.2018 ministra dopravy Ing. Ťoka a následnými dopisy ze dne 3.5.2018 všechny předsedy poslaneckých klubů, kde vyjádřil svůj názor a podpořil možnost provádění STK a SME v rámci činnosti autorizovaných autoservisů.

 Jednání se ŠKODA AUTO o návrhu Smlouvy o zpracování osobních údajů (GDPR)

SPOČR bezprostředně reagoval na návrh Smlouvy o zpracování osobních údajů a po právním rozboru zaslal dne 10.5.2018 na ŠA připomínky s žádostí o jednání. Dne 29.5.2018 (platnost GDPR od 25.5.!) obdržena odpověď ze ŠA, jejím obsahem byly dvě kosmetické změny a jinak zamítnutí návrhů. Toto řešil SPOČR na nejbližším možném jednání představenstva, výsledně doporučil svým členům nepodepisovat tuto smlouvu a 15.6.2018 v tomto duchu informoval ŠA. Na základě tohoto došlo k naplánování vzájemného jednání ŠA a SPOČR na 26.6.2018. Na tomto jednání zástupci SPOČR znovu zopakovali svoje hlavní připomínky k návrhu Smlouvy – především otázky správcovství dat, smluvních pokut,  přenesení vzniklé újmy a její vymahatelnosti, atd. Zástupci ŠA přislíbili, že tyto připomínky projednají a následně k nim zašlou vyjádření. 28.6.2018 obdržel SPOČR od ŠA odpověď, ve které je konstatováno, že dealer má možnost buď smlouvu podepsat v nezměněné podobě nebo se pravděpodobně vystavuje zahájení eskalačního procesu.

 Jednání se ŠKODA AUTO o návrhu nové smluvní dokumentace (Obchodní smlouva, Servisní smlouva, atd.)

Bezprostředně po konání regionálních setkání obchodníků, kde ŠA informovala o finálním termínu předložení návrhu nové smluvní dokumentace, SPOČR v předstihu dne 22.6.2018 zaslal na ŠA dopis s žádostí o rezervaci termínů na jednání o této smluvní dokumentaci. Vzhledem k posunutí termínu dodání dokumentace, ale i k jejímu předpokládanému objemu a důležitosti bylo navrženo jednání ideálně v rozsahu tří celých dnů, a to na červenec 2018.

Zástupci ŠA poslali okamžitou odpověď, kde bylo pouze konstatováno, že na setkání s dealery jsou vyčleněny 4 časové sloty (pozn. SPOČR – 25.6.?, 18.7., 2.8. a poslední dle potřeby). Navíc první z těchto termínů byl naplánován na dobu, kdy nová smluvní dokumentace ještě nebyla k dispozici. Kromě těchto termínů je v odpovědi ŠA zmiňováno vytvoření speciální mailové adresy na dotazy či podněty a také konstatování, že ŠA drží avizovaný rámcový termín.

SPOČR následovně v reakci zaslal na ŠA druhý dopis s upozorněním, že jako zástupce významné skupiny obchodníků (84 prodejních a servisních míst) považuje za nutné naplánovat dopředu dostatek prostoru pro jednání nad tak důležitou věcí, jakou je ŠKODOU AUTO iniciovaná změna smluvní dokumentace, která znamená dlouhodobé nastavení obchodního vztahu. Rovněž v tomto dopisu rozporoval, že nedošlo k posunutí tohoto procesu – na strategických jednáních managementu (např. Plzeň 23.10.2017) byl prezentován termín předložení návrhů nové dokumentace do konce roku 2017, na valné hromadě SPOČR bylo zástupci ŠA jako termín dodání nové dokumentace stanoveno Výroční setkání obchodníků Škoda (31.1.2018). A na tomto Výročním setkání bylo oznámeno opětovné posunutí dodání dokumentace ve II.Q 2018 a následné projednání a podepsání ve III.Q 2018. K 2.7.2018 zatím nejsou návrhy NDS k dispozici.

SPOČR se domnívá, že takto důležité téma – nová smluvní dokumentace – musí zajímat nejenom jeho členy, ale celou dealerskou síť a je třeba mu tedy věnovat maximální pozornost!  

Představenstvo SPOČR